Meditation 2

Le m ap tandé melodi sa mwen bliye sim-lòm, lespri m antre nan yon mariaj ak nati a, e tout sa ki bo kote m. Kri kè m pifo pase gro bri tout moun ap tande ki briye tet yo.

Lè lespri m trist se nanm mwen ki frémi pandan m pa strese.

Touman m ka anpil, lespri m pa dwe boulvèsé paske konsians mwen dwe toujou anpè.

Bon tande parol nan bouch, se komsi problème pa pouli . Kè m konn anvi rete se lè nanm mwen ak lespri m divòsé. Paske tristès ak stress se konseye yo.

Pou mariaj lespri dire Fok toujou gen kè kontan , boulvès, stress, tristès pa dwe rete nan tet ou. Médite sou parol sa yo pandan wap amonize tout fos ak enègi ki nan nati a, ak espri e kò. Kwe m wap konn Dye ak dye.

By. Eliou4evere

Yon ti mo


Yon ti mo, anpil fwa li konn dous se le mwen chita map pale avew pou map diw, tout sa ki soti nan fon kem. Ou se tout sa ki fém bien tout sa ki fém souri ki fém bliye tout probleme ak sousi mwen yo. Ou se sous bonè m fre ki fleri sou kem, ou se sel machin le m monte mwen pa anvi desan.

Parol dous tankou lem diw nou se 2 pijon nou se lanmè ak pwason nou se vag ak rivaj

Li konn anmè se le map diw ou se mache anba. Le map diw kew se fatra nan kwabosal, li konn pike tankou le map diw ou se dlo sal nan rigole ou se òfelin pòtay leogan , ou se rad sal kay moun fou.Parol fatal se le map diw ou se pitit 2 fanm fe, ou se mange kochon.

Yon ti mo li konn few bien se le map diw parol ki few souri Chak jou parol kife w santi w ou se tout sa yon rein pa ye. Se le map diw mwen vle w pou lespri m sa kom pat yè pouli.

Yon ti mo, se Chak fwa map diw yon ti parol ki ka fe g w koule dlo la rivye pa koule. Tankou le map diw ou se sel parol ki pap janm soti nan bouch mwen, ou se mange depi w dormi mwen paka pran sant ou. Ou se sel pafin depi m mete w tout chien ap estenen.
Yon ti mo, se lè m fin jape epi ou anbrase m. Yon ti mo, se lè m diw yon parol ki pa menm jan ak lot yo ou pa reponn. Yon ti mo.

Eliou4evere@
Pa trop alez kow

Le 27 Mars 2019

MOVÉ PLANTDèfwa gen anpil moun ki panse w byen ki di a, misye pa gen pwoblem lap bien mennen poutan andan’w fini po’w ki rete. Pandan wap soufri chagrin ak douleur ap fini ave’w  sousi lavi a manje tout vyann kò’w chagrin menm finn detwi tout moral ou. Sèvo w menm vinn paka kenbe ni panse ak  anyen paske mize ak move pawol fanmi ak zanmi boule tout selil yo.

Anpil fwa ou konn anvi souri jis pou bliye sousi la vi men elas pwoblem yo telman gran ou vinn obligé ap panse gen de jou w konn anvi leve kouri rele anmwey telman sèvo w ap boule ak flam la mize

Si kek fwa w we lavi w kòm yon deze se trop move moun ou kite antre ladanl. moun sa yo se move plant yo ye depi move, soley lavi tonbe sou yo ya3p mouri paske yo paka sipote sekans sèk yo. Depi lapli kè kontan ak lajan pa tonbe sou yo, pou kenbe yo anvi yo déjà pedilavi w ka toujou yon deze “wi” siw pa chanje moun sa yo ki se move plant nan vi w ..

Fok n’ apran konnen bien ke move plant sa yo pa lot ke move fanmi, move zanmi kew genyen nan vi w depi moun sa yo nan vi w yo pa konpran ou. li pa ta renmen w progresse nan lavi w lise yon move plant..

Apran konnen move experience yo se serèch nan la vi w, move pawol yo se manchèt ak kouto digo pou koupe bon pye ak sakle bonplant ki pou fe la vi w bel. Men ou kite tout bagay sa yo dévaste tout bon pye ak bon plant yo. Pawol nan bouch ou dwè angrè pou la vi w swè nan fron w dwè dlo pou aroze suksè w Si non lap rete yon deze.

By Eliou4evere@

Pa trop alez kow !!! #SHARE

Lavi m. “My life”

Si ‘w panse la vi m se où ki gidon kondwi m bien pou m pa frape lot moun nan la ri “lanmou”, si basin stress mwen se où menm pa kite m plonge trop fon ladanl pou m mwen pa neye.

Si ou se mache kote yo vann tret, malpalan, ipokrit, egoyis, lang long, ak anpil lot move prodwi lavi m pa expoze nan mache saa. Paske mwen pap janm vann paske mwen pa youn nan prodwi sa yo ou gen sou tab ou nan mache w la.

Si’w se chemin fenwa kote ki pa janm jwen limye vérité, prospérité, sagesse, lanmou, intégrité, honnêteté, mwen pap janm mache nan menm chimen avew paske mwen se tout saw sot tande la yo

Siw pa eskalye succès la vim pa fose m monte ladanl apre pou pa pouse m jeté m anba paske ou pa janm kwe nan moun kap fe efo ou toujou la pou detwi tout sa kap grandi tout sa ki we kle e tout sa ki anbrase succès ak reyisit

Si’w se yon move tè menm si yo ta simenm nan lavi w, menm si m ta pouse map mouri kanmenm paske mwen pap jwen lanmou kom angre afeksyon kom dlo sagesse kom bon e move zeb pou m ka grandi, pou m pa mouri, pou m ka bay bon fri nan sezon lan, pou w ka recolte yon bon recolt

 

Eliou4evere@ Pa trop alez kow !!!

And Enise!

Love who you are

I want  to be who I am

I don’t want to change that for nobody

I love who I am

I am happy being who I am, nothing can change that No matter what life throws at me, I will always be happy with the life God gave me

Life can be very difficult at times I learned not to give up as a woman I must embrace my root understand why am I here on earth I will not let color define who I am

Love who you are

#troughyourworld.